Exiqon Licenses LNA Technology to Becton Dickinson