Arrayit Establishes Diagnostics Subsidiary in Houston