People in the News: Zhenqiu Liu, Xiao Zhang, and Robert Murphy