IP Roundup: FIO, Siliconfile Technologies, Hitachi, Novozymes, Bio-Rad