Plexxikon Taps Certara's Software for Drug Discovery Data Analysis